Obchodní podmínky

  Obchodní podmínky

  (dále jen "VOP")

  Ve VOP najdete všechny důležité právní informace týkající se prodeje a poskytování adventního kalendáře prostřednictvím webových stránek www.ddanielova.cz. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Obsahují i tzv. sdělení pro spotřebitele před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Před vlastním uzavřením smlouvy projevujete svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného okénka v závěru objednávkového formuláře. VOP se tím stanou součástí uzavřené smlouvy a budou i pro Vás závazné. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Děkujeme za Váš čas, který jejich pročtení věnujete.

  OBSAH VOP:

  I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

  II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

  III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  V. DODACÍ PODMÍNKY

  VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA

  VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

  IX. SPOTŘEBITELSKÉ RECENZE

  X. ZÁVĚREM

  I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

  1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.ddanielova.cz.

  2. Digitální obsah: Jedná se o produkty v digitální (elektronické) podobě. V mém případě je to obsah na sociálních sítích nebo poskytování konzultací.

  3. Poskytovatel:

  Je fyzická osoba.

   Poskytovatel je:

  Dominika Danielová

  IČ: 07900988

  Sídlo: Šárecká 53, Praha 6, 160 00

  E-mail: dddanielova@email.cz

  Telefon: +420733773916

  Poskytovatel je zapsaný v živnostenském rejstříku. Úřadem příslušným dle § 71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Praha 6.

  Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

  4. Uživatel: Uživatelem je ten, kdo s Námi jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu. Uživatelem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek).

  Pokud je v textu VOP uvedeno "Vy", "Vás", "Vaše" apod., myslí se tím vždy Uživatel.

  5. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. Dopad to má především na možnost odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodů a na nároky z odpovědnosti za vady a vyřizování reklamací.

  6. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Jde o smlouvu, kterou spolu uzavíráme. Je to nový smluvní typ (od 6.1.2023) a používá se pro prodej a poskytování Digitálního obsahu. Pokud je v dalším textu používán pojem "Smlouva", myslí se tím právě Smlouva o poskytování digitálního obsahu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašleme e-mailem písemné potvrzení. Ustanovení VOP se použijí i v případech, kdy je Uživatel Spotřebitelem a místo odměny nám poskytuje své osobní údaje a současně jsme domluveni, že tyto údaje (typicky e-mailový kontakt) neslouží pouze k poskytnutí (zpřístupnění) Digitálního obsahu nebo plnění zákonných povinností.

  7. Smlouva uzavřená distančním způsobem: Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme Web a e-mail. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení) si jako Uživatel hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

  8. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Uživatel vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní uživatelé. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo "Uživatel" je uvedeno "Spotřebitel").

  9. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné.

  10. Rozhodné právní předpisy: Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen "NOZ") a v případech, kdy je Uživatelem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím zobrazit přímo jejich aktuální znění.

  II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

  Jedná se o shrnutí informací dle § 1820 NOZ.

  1. Údaje o hlavních vlastnostech Digitálního obsahu jsou vždy uvedené přímo v popisu daného prduktu (meditace) na Webu. Kliknutím na meditaci, resp. prodejní stránku se Vám zobrazí podrobný popis, včetně informace o tom, zda poskytujeme aktualizace meditace.

  2. Údaje o Naší totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsme již uvedli výše, v čl. I. odst. 4 VOP.

  3. Cena kalendáře je vždy uvedená v popisu. Je to cena konečná.

  4. Produkty lze hradit klasickým bankovním převodem nebo rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím QR kódu.

  5. Možnost sledovat adventní kalendář je prostřednictví účtu na Instagramu společnosti Meta.

  6. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy během 14 dní od jejího uzavření. K odstoupení lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP a je uveden na jejich poslední straně Webu anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje a jaké mediatce se odstoupení týká.

  7. Spotřebitel má právo reklamovat vadný obsah a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VII. VOP.

  8. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli funkční vlastní účet na instagramu. Pro sledování obsahu kalendáře je třeba i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém instagram budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

  9. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu ddanielova@email.cz. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, proto kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

  10. Mimosoudní vyřizování sporů spotřebitelů: Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

  1. Objednávání probíhá pouze přes Web, a to konkrétně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Věnujte prosím popisu kalendáře svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před objednáním kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

  2. Prezentace adventího kalendáře uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsme povinni uzavřít Smlouvu.

  3. V objednávkovém formuláři jako Poskytovatel vyplníte jméno, příjmení, e-mail, a přezdívkou, pod kterou používáte instagram. Na základě tohoto formuláře Vám přijde faktura.  Pokud máme povolený zjednodušený formulář, může být část těchto údajů nepovinná a vyplňovat je proto nemusíte. Před odesláním objednávky máte možnost zadané údaje zkontrolovat a případně ještě opravit. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednanou obsah. Odesláním objednávky je Smlouva uzavřena.

  4. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a faktura.

  5. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

  6. V pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme.

  7. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webových stránek v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

  IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cena Meditace: Cena je uvedena přímo u produktu v jeho popisu na Webu. Poskytovatel není plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. 

  2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně: Sjednanou cenou je cena uvedená u Meditace v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu meditaci dodat, a to ani v případě, že došlo k uzavření Smlouvy. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme.

  3. Dodání Meditace až po zaplacení: Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám přístup k účtu dr_advent na Instagramu dodat až po zaplacení faktury.

  4. Možnosti úhrady ceny:

  Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol.

  5. Splatnost ceny: Cena je splatná do 5.12.2023. Datum splatnosti je uvedené na faktuře. V případě úhrady klasickým bankovním převodem je cena zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet.

  V. DODACÍ PODMÍNKY:

  1. Možnosti dodání: Při koupi Meditace bude digitální obsah ve formátu mp3 nebo obdobném dodán po zaplacení kupní ceny na e-mail uvedený v objednávce, a to jako příloha e-mailové zprávy nebo zasláním odkazu, na kterém je obsah možno stáhnout či otevřít.

  2. Dodací lhůta: Přístup k účtu dr_advent bude dodán nejpozději do 3 dnů poté, kdy bude platba připsána na náš bankovní účet, resp. uskutečněna on-line platba. Obvykle však bývá dodána ihned po zaplacení.

  3. Náklady na dopravu (přepravné): U Digitálního obsahu tyto náklady nevznikají.

  VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, UŽIVATELSKÝ ÚČET, AUTORSKÁ PRÁVA

  1. Pokud jste si zakoupili Dr.Adventi, pak tento digitální obsah zasíláme pouze jako přístup k instagramovému účtu dr_advent a to pouze na jednu přezdívku zadanou v objednávkovém formuláři. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a sledovat Instagram. Pro stažení meditace z webové stránky je potřeba mít k dispozici i funkční připojení k internetu a zpravidla i stažené aktualizace prohlížeče nebo programu, ve kterém meditaci budete otevírat. Neodpovídáme za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

  2. Digitální obsah Vám poskytujeme jako jednorázové plnění a to od 1.12.2023 do 31.12.2023

  3. Kalendář je vytvořena s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe autora. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemůžeme odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě Kalendáře Dr.Advent sami dosáhnete a jaké konkrétní kroky podniknete. Výslovně upozorňujeme i na to, že úspěch závisí nejen na znalostech získaných prostřednictvím produktu, ale i na dalších faktorech, včetně Vašich schopností, Vaší výchozí situace. Dr.Advent nenahrazuje zdravotní péči nebo osobní konzultaci. Případné kroky podnikané na základě Dr.Advent konzultujte se svým ošetřujícím lékařem či jiným zdravotnickým pracovníkem, který Vám zdravotní péči poskytuje.

  4. Autorská práva: Veškerobsah Dr.Advent je chráněn autorským právem a není možné je ani jejich obsah bez Našeho předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Výjimkou jsou pouze případy, kdy tak stanoví přímo zákon nebo přímo použitelný předpis (nařízení) Evropské unie. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytujeme Uživateli licenci k jejich užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jeho zpřístupněním po řádné úhradě ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Licence neopravňuje Uživatele k poskytování Digitálního obsahu dalším osobám, jeho dalšímu šíření anebo využívání pro výdělečné účely formou výuky/předávání získaných informací a postupů za úplatu dalším osobám. Pokud byste chtěli použít citace z našich Meditací, nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte nás předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

  VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Případy, kdy jako Spotřebitel můžete/nemůžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů u dodání Digitálního obsahu:

  Jako Spotřebitel máte právo od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu odstoupit ve lhůtě 14 dní od uzavření této smlouvy.

  2. Postup při odstoupení od Smlouvy bez uvedení důvodu:

  Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě uvedené v tomto článku v odst. 1 odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na Naši adresu nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili (např. i zasláním SMS zprávy). Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jaké Meditace se týká) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

  K odstoupení, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, fakturu nebo jiný doklad či důkaz k prokázání, že se jedná o Meditaci u Nás zakoupenou ve lhůtě 14 dnů před odstoupením od Smlouvy. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili.

  3. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Meditaci. Peníze Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jste Nám je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

  4. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Uživatel odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Uživatele o této nemožnosti bez odkladu vyrozumíme. Peníze v takovém případě Uživateli vrátit nemůžeme.

  5. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

  V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 7 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. Ujednání tohoto odstavce se netýká Produktů, u kterých jste si zvolili platbu ceny ve splátkách.

  Jak Vy jako Uživatel, tak My jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

  6. Odstoupíte-li jako Uživatel od Smlouvy, jste poté povinni se zdržet dalšího užívání Digitální obsahu, a to včetně jeho poskytování jakékoli třetí osobě.

  VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s.

  2. Vady, za které neseme odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatel Vám odpovídáme za to, že Digitální obsah při zpřístupnění nemá vady. Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. Spotřebiteli odpovídáme za vady, které se projeví u meditace do 2 let od jejího zpřístupnění. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Uživatelé musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

  3. Jaké nároky můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat?

  můžete požadovat odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné
  V případě, že bychom vadu odmítli odstranit nebo jí neodstranili řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z Našeho prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro Spotřebitele neodstraníme, pak můžete jako spotřebitel požadovat:

  přiměřenou slevu nebo
  odstoupit od Smlouvy.
  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Uživateli poskytnut. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

  5. Uplatnění reklamace:

  Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky "hromadná pošta" nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

  Reklamaci vyřídíme v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Spotřebitel požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budeme v této lhůtě Digitálního obsahu i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste nám poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedeme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

  Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu, a to nejpozději do 14 dnů od uplatnění reklamace, jde-li o reklamaci Spotřebitele uplatněnou na poskytnutí Digitálního obsahu.

  IX. ZÁVĚREM

  1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele ze smlouvy vyplývající.

  2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

  3. Tyto VOP jsou účinné od 27.11.2023

  4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.